Project Details & Proje Detayları

Programme: Erasmus+

Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Action: Strategic Partnerships

Main objective of the Project: Innovation

Project Name: Health, Solidarity and Social Cohesion with Sport

Reference number: 2020-1-TR01-KA204-093342

Start date: 31/12/2020

End date: 30/12/2022

Duration: 24 months

Partners: Turkey (coordinator and 2 local partners), Spain, Greece, Romania, Poland

Sports was included in EU competences with the Lisbon Treaty. The European Union is using the definition of sport, which was adopted by the Council of Europe in 1992 and published in the "European Sport Charter" which was updated in 2001. The Council of Europe defines sports as any form of physical activity that occurs through coincidental or organized participation with the aim of being physically fit and expressing or improving mental health, creating social relations or achieving a competitive outcome at all levels. Physical education not only contributes to people’s immediate fitness and good health but also helps people to perform and understand physical activity better with positive lifelong repercussions. Moreover, physical education brings about transferable knowledge and skills,such as teamwork, cultivates respect, body and social awareness and provides a general understanding of the 'rules of the game' which people can readily make use of in life situations. Physical activity is a fundamental means of improving physical and mental health. For too many  people, however, it has been removed from everyday life, with dramatic effects for health and well-being. Physical inactivity is estimated to account for nearly 600 000 deaths per year. Tackling this leading risk factor would reduce the risks of cardiovascular diseases, diabetes, hypertension, some forms of cancer and psychological disorders. In addition, sport is one of the keys to counteracting the current epidemic diseases that is posing a new global challenge to public health. Physical activity is not just a public health issue; it also addresses the well-being of communities and investment in future generations. Countries need to reverse the trend towards inactivity and create conditions across Europe in which people can strengthen their health by making physical activity part of everyday life.

Constant changes in the economic, social and cultural life of the society necessitate constant renewal of the knowledge and skills required by today's living conditions. With this Project, local and international activities will be carried out. By the help of distance educational applications (modules), people who are from all walks of life will have equal and open learning opportunities based on ICT. With the activities, the following outcomes and outputs will be achieved. A series of onsite/online and relevant activities are planned including the following topics:

Project Outputs:

* Photography contest (Are we Healthy?),

* Seminars

Healthy Life with sport

Sport for mental and psychological wellness

Active and passive sport in daily life,

* Online training modules;

Healthy Life with sport

Healthy diet and sport

Sport for mental and psychological wellness

Strengthening the immune system with sport

Socialization and sport,

Active and passive sport in daily life,

Sport at home

Sport at work

* Field Survey - "Healthy Life Perception and Sport " in the neighbourhoods

* Transnational Meetings to evaulate the activities,

* Control and practice groups.

Program: Erasmus +

Ana Eylem: İnovasyon için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi

Eylem: Stratejik Ortaklıklar

Projenin temel amacı: İnovasyon

Proje Adı: Sporla Sağlık, Dayanışma ve Sosyal Uyum

Proje Referans numarası: 2020-1-TR01-KA204-093342

Başlangıç Tarihi: 31-12-2020

Bitiş Tarihi: 30-12-2022

Süre: 24 ay

Ortaklar: Türkiye (koordinatör ve 2 yerel ortak), İspanya, Yunanistan, Romanya, Polonya

Spor, Lizbon Antlaşması ile AB yeterliliklerine dahil edildi. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi tarafından 1992 yılında kabul edilen ve 2001 yılında güncellenen "Avrupa Spor Şartı" nda yayınlanan spor tanımını kullanmaktadır. Avrupa Konseyi, sporu, fiziksel olarak zinde olma ve ruh sağlığını ifade etme veya iyileştirme, sosyal ilişkiler oluşturma veya her düzeyde rekabetçi bir sonuç elde etme amacıyla rastlantısal veya organize katılım yoluyla gerçekleşen herhangi bir fiziksel aktivite türü olarak tanımlar. Beden eğitimi, insanların anında zindeliğine ve sağlığına katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda insanların yaşam boyu olumlu yansımalarla fiziksel aktiviteyi daha iyi yapmalarına ve anlamalarına yardımcı olur. Dahası, beden eğitimi, takım çalışması gibi aktarılabilir bilgi ve becerileri beraberinde getirir, saygı, fiziksel ve sosyal farkındalık geliştirir ve insanların yaşam koşullarında kolaylıkla kullanabileceği 'oyunun kuralları' hakkında genel bir anlayış sağlar. Fiziksel aktivite, fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirmenin temel bir yoludur. Bununla birlikte, çok sayıda insan sağlık ve esenlik için bir gereklilik olan spor faaliyetlerini isteyerek ya da istemeyerek günlük yaşamından çıkarmıştır. Fiziksel hareketsizliğin yılda yaklaşık 600.000 ölüme neden olduğu tahmin edilmektedir. Sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirmek, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, bazı kanser türleri, psikolojik rahatsızlıklar ve benzeri bir çok hastalığa yakalanma riskini azaltacaktır. Ek olarak, spor, halk sağlığı bağlamında yeni bir küresel sorun olarak ortaya çıkan salgın hastalıklara karşı koymanın anahtarlarından biridir. Fiziksel aktivite sadece bir halk sağlığı sorunu değildir; aynı zamanda toplulukların refahına ve gelecek nesillere yapılan yatırımdır. Ülkelerin fiziksel hareketsizlik eğilimini tersine çevirmesi ve Avrupa genelinde insanların fiziksel aktiviteyi günlük yaşamın bir parçası haline getirerek sağlıklarını güçlendirebilecekleri koşullar oluşturmaları bir zorunluluk haline gelmiştir.

Sorunun ölçeği, yeni bir anlayış ve etkili çoğulcu yaklaşımlar geliştirmeyi gerektirir. Bu yaklaşım, eğitim ve spor sektörleri gibi mevcut ortaklıkları güçlendirmeyi ve toplulukları şekillendirmede önemli bir rol oynayan diğer paydaşların katılımıyla yenilerinin geliştirilmesini ifade eder. Spor, sosyal entegrasyon için pratik bir araçtır. Spor aynı zamanda disiplin, güven, liderlik gibi becerilerin kazanılması ve özellikle günümüzde ihtiyaç duyulan hoşgörü, işbirliği ve saygı gibi temel ilkeleri öğrenmek için fırsatlar yaratır.

Uzaktan eğitim uygulamaları (modüller) sayesinde, hayatın her kesiminden insanlar BİT'e dayalı eşit ve açık öğrenme fırsatlarına sahip olacaklar. Yapılacak yüz yüze ve çevrimiçi faaliyetler yardımıyla aşağıdaki sonuç ve çıktılara ulaşılması hedeflenmektedir.

Proje Faaliyetleri:

* Seminerler

- Sporla Sağlıklı Yaşam

- Zihinsel ve psikolojik sağlık için spor

- Günlük hayatta aktif ve pasif spor

* Saha Araştırması - yerelde "Sağlıklı Yaşam Algısı ve Spor"

* Akademik makale "Sağlıklı Yaşam Algısı ve Spor"

* Fotoğraf yarışması (Sağlıklı mıyız?)

Bu projeyi gerçekleştirerek aşağıdaki çıktıları oluşturmayı hedefliyoruz;

* E-Öğrenme Modülleri (Eğitim Videoları)

* Sağlıklı Yaşam Kitapçığı

* Dijital Fotoğraf Albümü (Sağlıklı Mıyız?)

* Bilimsel araştırma ve makale - "Sağlıklı Yaşam Algısı ve Spor"

Pageviews:27183

© All Rights Reserved - 2021 Sport For Us